Dobrodošli na spletni strani

Ribiške družine Bistrica Domžale

KOGA POKLICATI V PRIMERU HAVARIJ IN ŠKODNIH DOGODKOV NA VODOTOKU

CENTER ZA OBVEŠČANJE NA TELEFONSKO ŠTEVILKO 112

RIBIŠKO ČUVAJSKO SLUŽBO: 041-356-717

VODSTVO RIBIŠKE DRUŽINE: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

JAVNO SLUŽBO NA PODROČJU UREJANJA VODA: HIDROTEHNIK D.D.

 

Ribiška družina Bistrica Domžale je izvajalec ribiškega upravljanja v Bistriškem ribiškem okolišu v skladu z Zakonom o sladkovodnem ribištvu. V 3. členu zakona je navedeno, da obsega upravljanje rib med drugim tudi določanje pravil za trajnostno rabo rib, naloge v zvezi z ohranjanjem ugodnega stanja rib in doseganja dobrega ekološkega stanja, gojitev rib, vodenje evidenc v sladkovodnem ribištvu in poročanje ter druga, s sladkovodnim ribištvom povezana vprašanja. V 2. členu Zakona o vodah je navedeno, da je cilj upravljanja z vodami ter vodnimi in priobalnimi zemljišči doseganje dobrega stanja voda in drugih, z vodami povezanih ekosistemov, zagotavljanje varstva pred škodljivim delovanjem voda, ohranjanje in uravnavanje vodnih količin za spodbujanje trajnostne rabe voda, ki omogoča različne vrste rabe voda, vodnih virov in njihove kakovosti. Rabo in posege v vode, vodna in priobalna zemljišča ter zemljišča na varstvenih in ogroženih območjih se načrtuje tako, da se ne poslabšuje stanja voda, omogoča varstvo pred škodljivim delovanjem voda, ohranja naravne procese in ravnovesja vodnih in obvodnih ekosistemov ter varstvo naravnih vrednot in območij po predpisih o ohranjanju narave.

Škodljivo delovanje voda je vsako delovanje voda, ki v večjem obsegu ogroža življenje ljudi ali njihovo premoženje. Poseg v vode pa je poseg v okolje, ki se nanaša na splošno ali posebno rabo vode, na izvajanje javnih služb in na onesnaževanje voda.

Inšpekcija za lovstvo in ribištvo v Inšpektoratu RS za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo ima poleg pooblastil o inšpekciji tudi pristojnost ustaviti vse dejavnosti, ki so v nasprotju z zakoni, obveščati pristojnega ministra o ugotovljenih nepravilnostih pri izvajanju koncesije ter v nujnih primerih odrediti začasne ukrepe za preprečitev škode ribam ali njihovemu biotopu.

Izvajalci ribiškega upravljanja - ribiške družine, smo v skladu z zakonom upravičeni do škode in odškodnine na ribah, kadar je to povzročeno zaradi zastrupljanja, onesnaževanja oziroma čezmernega obremenjevanja voda in nezakonitega poseganja v vode. Vrednost odškodnine se obračuna po odškodninskem ceniku.

Javno službo na področju urejanja voda pod nadzorom Direkcije RS za vode, izvaja na podlagi koncesijskega razmerja v povodju srednje Save (sem spada tudi Bistriški ribiški okoliš) podjetje Hidrotehnik, vodnogospodarsko podjetje d.d., ki je specializirano za izvajanje hidrotehničnih del.

 Vir: http://spin.sos112.si/spin2/javno/

kom1kom2kom3kom4kom5kom6kom7slika2

 

 

 

logo ribiske karte

Aplikacija RZS Kviz

za pripravo na ribiški izpit

 vir: RZS

 

logo ribiske karte