Splošno

Zasedanje skupščine Zveze ribiških družin Ljubljana

Vodstvo Zveze ribiških družin Ljubljana je dne 13. 3. 2024 sklicalo redno zasedanje skupščine ZRD Ljubljana, ki je potekala v prostorih gostišča Bizeljčan v Šmartnem pod Šmarno goro. Seja je vsebovala dvanajst točk dnevnega reda. Prisotnih je bilo 13 ribiških družin od petnajstih, in sicer po dva predstavnika iz vsake ribiške družine (ponekod je bil udeležen samo en predstavnik RD). Po uvodnem pozdravu in otvoritvenem govoru Mira Mahniča, predsednika ZRD Ljubljana, je bilo izvoljeno delovno predsedstvo, ki ga je vodil Bojan Križnik.

Predsednik Miro Mahnič je podal poročilo Upravnega odbora ZRD Ljubljana za lansko leto in med drugim povedal, da je v izvajanju obnova ribogojnice v Povodju, ki jo izvaja pogodbeni ribogojec, seznanil je o problematiki trafo postaje na objektu in težavo z dobavo električne energije. Informiral je, da so potrjeni termini za izvajanje ribiških izpitov za pripravnike družin članic ter poročal o drugih odprtih zadevah, ki se nanašajo na objekte, vodno dovoljenje in ribogojnico na splošno.

Računovodkinja je podala finančno poročilo poslovanja ZRD Ljubljana za preteklo leto. Sledilo je poročilo nadzornega odbora, kjer je Igor Kloboves obrazložil aktualno stanje, in sicer, da znaša presežek odhodkov nad prihodki v vrednosti 6.500 eur.

Iz poročila inventurne komisije je bilo ugotovljeno, da ima ZRD Ljubljana v lasti starejši tovornjak IVECO za prevoz rib, ki je dotrajan, zato se ga je predlagalo v odpis in bo odprodan.

V okviru plana dela v letu 2024 je predvidena zamenjava ostrešja in strehe, saj je na glavnem objektu ta dotrajana in se bo v skladu s potrjenim načrtom v tem letu pristopilo k sanaciji.

Pod točko razno, so prisotni člani izpostavili zaskrbljenost in problematiko sanacijsko- interventnega izvajanja gradbenih del na vodotokih, predvsem škodo, ki je bila zaradi posegov po poplavah povzročena na vodnem dnu in brežinah, ki so postale po novem kanali za hitro odtekanje vode.

Po končanju seje, je potekala med prisotnimi člani zanimiva razprava o številnih težavah, ki pestijo slovensko sladkovodno športno ribištvo.

Pripravil in foto: T. Lavrič

Datum: 16. 3. 2024

Komentarji so izklopljeni za Zasedanje skupščine Zveze ribiških družin Ljubljana